Strategické přístupy k ochraně spotřebitele na finančním trhu v digitální době

oddělení 3603 - Retailové finanční služby a ochrana spotřebitele
oddělení 3603 - Retailové finanční služby a ochrana spotřebitele

Vydáno

Materiál Financial Consumer Protection Policy Approaches in the Digital Age připravila skupina G20/OECD Task Force on Financial Consumer Protection. Podtitul „ochrana majetku, dat a soukromí spotřebitelů“ indikuje oblasti, které v souvislosti s proměnou finančního trhu a jeho probíhající digitální transformací vyžadují patřičnou pozornost. Materiál blíže specifikuje dva principy (č. 7 a 8) z dokumentu G20/OECD High Level Principles on Financial Consumer Protection (2011; obsahuje deset zásadních principů pro ochranu spotřebitele na finančním trhu).

Materiál předkládá doporučení dohledovým orgánům a osobám podílejícím se na tvorbě politik, jak se vypořádat s implementací principu 7 (ochrana majetku spotřebitelů proti podvodům a zneužití) a principu 8 (ochrana spotřebitelských údajů a soukromí) v digitálním prostředí.

Princip 7: Ochrana majetku spotřebitelů proti podvodům a zneužití

Princip zdůrazňuje, že příslušné informační, kontrolní a ochranné mechanismy by měly vhodně a s jistotou chránit vklady, úspory a jiná podobná finanční aktiva spotřebitelů, a to i před podvodem a zneužitím. Materiál doplňuje například nezbytnost dostatečného technického vybavení relevantních subjektů, důležitost spolupráce těchto orgánů s dalšími aktéry na trhu a význam mezinárodní spolupráce regulátorů a dohledových orgánů. Kontinuální monitoring vývoje, analýza možných rizik a spolupráce s aktéry vymáhajícími právo může významně napomoci prevenci podvodů a zneužití spotřebitelů na finančním trhu. Dokument obsahuje i velmi konkrétní doporučení navrhující zvážení dvoufaktorové autorizace a zasílání varovných SMS zpráv spotřebitelům.

Princip 8: Ochrana spotřebitelských údajů a soukromí

Obsahem principu je postoj, že finanční a osobní informace spotřebitelů by měly být chráněny prostřednictvím vhodných kontrolních a ochranných mechanismů. Tyto mechanismy by měly definovat účely, pro které mohou být údaje shromažďovány, zpracovávány, uchovávány, používány a zveřejňovány (zejména třetím stranám). A dále by tyto mechanismy měly rovněž brát na vědomí právo spotřebitelů být informován o sdílení údajů, přistupovat k údajům a získat okamžitou opravu nebo vymazání nepřesných nebo nezákonně shromážděných nebo zpracovaných údajů. Mezi doporučeními, jak lépe naplňovat tento princip v digitalizovaném prostředí, patří například návrhy na tvorbu rámce pro tvorbu funkčních mechanismů, doporučení pro podporu transparentnosti zpracovávání dat a nasměrování na které aspekty zpracovávání dat se zaměřit. Také zde jsou akcentovány různé formy spolupráce relevantních aktérů.

Kromě jednotlivých doporučení k výše uvedeným principům materiál obsahuje i výčet dříve publikovaných dokumentů OECD, které se k naplňování těchto principů váží.